List of Advisers

List of

Advisers

List of Advisers for the year 2014-15 and 2015-16

Sl. No. Name & Address Telephone No. Designation
1. Smti Hema Bharali   ADVISER
2. Smti Nilima Kakoti   ADVISER
3. Smti Gayatri Hazarika   ADVISER
4. Dr. Jayanta Madhab   ADVISER
5. Mr. Jogesh Baruah   ADVISER
6. Smti Mrinalini Baruah   ADVISER
7. Dr. Chandra Prabha Baruah   ADVISER
8. Dr. Prafulla Kumar Deka   ADVISER
9. Dr. Mohan Chandra Kalita   ADVISER